Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 1. Õendusprobleemidena nimetati mao- ja sooletrakti häireid, gripilaadsed sümptomeid, probleeme silmadega, dermatoloogilisi häireid, süstekoha tüsistusi ja emotsionaalseid häireid.

Show full item record Abstract Autorile teadaolevalt ei ole varem C-hepatiiti ravi saavate vangide õendusprobleeme ja nende lahendamist uuritud. C-hepatiidi ravil on hulgaliselt kõrvaltoimeid, mis mõjutavad oluliselt ravi saajate igapäeva elu. Samas on mitmeid õendustegevusi, et vältida või vähendada patsiendi probleeme. Uurimistöö eesmärgiks oli kirjeldada ravi saavate kroonilise C-hepatiidi haigete õendusprobleeme ja nende lahendamiseks kasutatud õendustegevusi Eesti vanglates. Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 1.

Show full item record Abstract Autorile teadaolevalt ei ole varem C-hepatiiti ravi saavate vangide õendusprobleeme ja nende lahendamist uuritud. C-hepatiidi ravil on hulgaliselt kõrvaltoimeid, mis mõjutavad oluliselt ravi saajate igapäeva elu.

Samas on mitmeid õendustegevusi, et vältida või vähendada patsiendi probleeme.

urina haigete haigetega palpatsiooni valu

Uurimistöö eesmärgiks oli kirjeldada ravi saavate kroonilise C-hepatiidi haigete õendusprobleeme ja nende lahendamiseks kasutatud õendustegevusi Eesti vanglates. Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 1. Millised on kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemid vanglas?

urina haigete haigetega kaed uhiku ees harja kate ees

Millised on kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemide lahendamiseks kasutatavad õendustegevused vanglas? Käesolev töö on empiiriline, kirjeldav ja kvalitatiivne.

urina haigete haigetega harja punakas ja valus

Kokku analüüsiti 28 ravi saaja patsiendi andmeid. Uurimistöös oli analüüsitavateks ühikuteks uurimistöö andmebaasist leitud laused, mis kirjeldavad kroonilise C-hepatiidi ravi saajate õendusprobleeme ja nende lahendamiseks kasutatud õendustoiminguid. Kogu andmebaas kirjutati sõna-sõnalt ümber. Loodud andmebaasi analüüsiti induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Kogutud andmebaasist moodustus 17 alakategooriat ja need jagunesid kuude ülakategooriasse.

Ülakategooriad moodustasid kaks peakategooriat, mis vastavad uurimistöö küsimustele. Peakategooria kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemid sisaldab ülakategooriaid: füüsilised õendusprobleemid, psühholoogilised õendusprobleemid, tervisedendusega seotud õendusprobleemid ja vangla keskkonnaga seotud õendusprobleemid.

Õendusprobleemidena nimetati mao- ja sooletrakti häireid, gripilaadsed sümptomeid, probleeme silmadega, dermatoloogilisi häireid, süstekoha tüsistusi ja emotsionaalseid häireid.

Show full item record Abstract Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, kuidas tsüstilise fibroosi haiged räägivad igapäevaelust parandamatu haigusega, kuidas nad oma elu mõtestavad. Samuti püüdsin mõista, kuidas eksistentsiaalse sotsiaaltöö abil nende olukorda parandada võiks, kuna see lähenemine aitab sügavalt mõista parandamatult haigete inimeste olukorra eripära ja nende vajadusi. Uurimuses osales neli tsüstilise fibroosi haiget, kellega viisin läbi fookusgrupiintervjuu ja seejärel ka individuaalintervjuud. Saadud andmete mõistmiseks kasutasin kvalitatiivset sisuanalüüsi. Uuringus osalenud tsüstilise fibroosi haiged näevad oma elu üsna negatiivselt või tühjana.

Lisaks nimetati vangla erinõuetega ja psühhosotsiaalseid õendusprobleeme. Õed tõid välja õendusprobleemina teadmiste puudumist urina haigete haigetega riskikäitumise jätkamist.

urina haigete haigetega mis on suurte sormede liigesed

Peakategooria kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemide lahendamiseks kasutatavad õendustegevused sisaldab ülakategooriaid: füüsiliste õendusprobleemide lahendamine ja tervisedendusega seotud õendusprobleemide lahendamine. Urtikaaria ja liigeste turse nimetati: ravimite määramist, eriarstile suunamist, tervisliku seisundi hindamist, tüsistuste vältimist ja erilubade väljastamist. Lisaks nõustamis ja haigusi ennetavaid tegevusi.

Итак, ты предлагаешь мне обратиться сегодня в ваше лечебное заведение, где мое сердце, печень и почки заменят машинами, которые справятся с их функциями.