Registreerimisküsimuse otsustamisel on vastava ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani volitatud esindaja kohalolek kohustuslik. Registreerimisavalduse esitajaks on kodanike ühenduse asutajaliige või volituse põhjal muu isik, kelle peale on pandud ühenduse asjaajamine. Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ning liikumised võivad ühineda, sõlmida koostööleppeid riigivõimu- ja -valitsemisorganitega ning üksteisega, sealhulgas NSV Liidu teistes liiduvabariikides ning välisriikides asuvatega. Ühiskondlik - poliitilise organisatsioonina käsitleb käesolev seadus neid kodanike ühenduse, kelle tegevus toimub vabariigi mitmes haldusterritoriaalses üksuses, ühendab vähemalt kodanikku ja on suunatud vahetult poliitiliste eesmärkide realiseerimisele. Käesoleva seaduse järgnevates sätetes tähistatakse ühiskondlik-poliitilisi organisatsioone samuti üldmõistega "ühiskondlik organisatsioon""; 2 jätta välja §-st 5 2.

Üldsätted Paragrahv 1. Käesolev seadus, pidades silmas eesmärki riiklikult tagada Eesti NSV kodanike konstitutsioonilist õigust vabatahtlikult ühineda omaalgatusliku tegevuse arendamiseks, määrab kindlaks kodanike vabatahtlike ühenduste - ühiskondlike organisatsioonide sealhulgas seltside, fondide ja teiste omaalgatusorganite ja nende liitude ning ühiskondlike liikumiste - moodustamise, tegevuse ja likvideerimise põhimõtted.

 • Он пригласил Николь последовать за ним и первым заполз в дыру.
 • Ричард заявился домой к концу дня и не мог сдержать волнения.
 • Ничего не отвечая.
 • Canon : PIXMA juhendid : PROS series : Seadistusjuhend
 • Hurt harja net
 • Spikker | Teave HDMI-ühenduste kohta
 • Если Эпонина кричала или стонала, он бросался к ней, хватал жену за руку и принимался корить Николь: - Ей же больно, почему ты не можешь помочь.

Paragrahv 2. Ühiskondlik organisatsioon käesoleva seaduse mõttes on kolme ja enama füüsilise isiku ühendus, ühiskondlike organisatsioonide liit aga kahe või rohkema ühiskondliku organisatsiooni ühendus.

Paragrahv 3.

Täiendustest ja muudatustest Eesti NSV seaduses "Kodanike ühenduste kohta"

Käesoleva seadusega reguleeritakse ka määratlemata liikmeskonnaga kodanikutahte realiseerimise ning ühiskonnaelus osalemise vormi - ühiskondliku liikumise edaspidi: liikumise - moodustamist ning tegevust. Paragrrahv 4. Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised moodustuvad vaba algatuse alusel ning nad tegutsevad liikmete osavõtjate tahte ja huvide kohaselt vabatahtliku ühistegevuse, võrdõiguslikkuse ning omavalitsuse alusel ning võtavad vastavalt oma põhikirjalistele ülesannetele osa riigi ja ühiskonna asjade juhtimisest ning poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste küsimuste otsutamisest.

uhenduste kohta valu jala jala jala juures hip kui ravida

Paragrahv 5. Ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste tegevuse aluseks on asutamiskoosolekul vastuvõetud ja käesoleva seadusega ettenähtud korras registreeritud põhikiri põhidokument. Kodanike ühendus omandab juriidilise isiku õigused ja alustab tegevust tema põhikirja põhidokumendi registreerimise hetkest.

Teha Eesti NSV Käesolev seadus, pidades silmas eesmärki riiklikult tagada Eesti NSV kodanike konstitutsioonilist õigust ühineda omaalgatusliku tegevuse arendamiseks, määrab kindlaks nende organisatsiooniliste vormide - kodanike vabatahtlike ühenduste, ühiskondlike organisatsioonide uhenduste kohta, ühingute ja teiste omaalgatusorganite ning nende liitude, samuti ühiskondlik-poliitiliste organisatsioonide ja ühiskondlike liikumiste - moodustamise, tegevuse ning likvideerimise põhimõtted. Kodanike ühendus käesoleva seaduse mõttes on vähemalt kolme üksikisiku vabatahtlik organisatsiooniline seotus ehk kodanike lihtühendus, kui ta tegutseb ühe ettevõtte, asutuse, organisatsiooni või ühe haldusterritoriaalse üksuse piires ja kui sellega kaasnevad juriidilise isiku õigused. Ühiskondlik organisatsioon on aga kodanike ühenduse laiendatud ja liigendatud tegevus kas rohkem kui ühes ettevõttes, asutuses, organisatsioonis või rohkem kui ühes haldusterritoriaalses üksuses. Ühiskondlike organisatsioonide liit assotsiatsioon, koalitsioon jne.

Käesolev seadus ei reguleeri kooeratiivsete ühenduste, usuühingute ja nende liitude, samuti kodanike omaalgatuslike organite ja organisatsioonide tegevust, kes ei taotle juriidilise isiku seisundit.

Paragrahv 6.

Eesti NSV seadus kodanike ühenduste kohta

Ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirjas põhidokumendis peab sisalduma: kuidas eemaldada valu ja liigese poletik nimetus ja struktuur; 2 tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise vahendid, tegutsemispiirkond; 3 liikmeks astumise, liikmest lahkumise ja väljaarvamise tingimused ja kord; 4 liikmete liikumises osalejate põhiõigused ja kohustused; 5 juhtorganite ja uhenduste kohta moodustamise kord ja nende volituste kestvus; 6 finantsmajandusliku tegevuse põhialused; 7 reorganiseerimise ja likvideerimise tingimused ning kord.

Paragrahv 7. Ühiskondlikesse organisatsioonidesse ja nende liitudesse võib kuuluda ning liikumisest osa võtta võrdsetel alustel iga Eesti NSV kodanik. Vastavalt põhikirjale ning kehtivatele normatiivaktidele võivad liikmeskonda kuuluda liikumises osaleda teiste liiduvabariikide kodanikud, samuti kollektiivliikmena osalejana juriidilised isikud.

Täiendustest ja muudatustest Eesti NSV seaduses "Kodanike ühenduste kohta" – Riigi Teataja

Välisriikide kodanike ja kodakonsuseta isikute ühendusse vastuvõtmisest informeeritakse põhikirja registreerinud organit. Paragrahv 8. Ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste täidesaatva juhtorgani tegevesimees saab olla täisealine Eesti NSV kodanik. Täidesaatva juhtorgani muud liikmed peavad olema vähemalt 16 aastat vanad, noorte- ja lasteorganisatsioonides nende põhikirjas põhidokumendis ettenähtud vanuses.

Navigation

Paragrahv 9. Ühiskondliku orgnisatsiooni moodustamisel riigiorgani, ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni juurde vaatab tema põhikirja põhidokumendi enne uhenduste kohta registreerimiseks esitamist läbi vastav organ,ettevõte, asutus või organisatsioon, mille kohta tehakse põhikirja põhidokumenti märge.

Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ning liikumised võivad ühineda, sõlmida koostööleppeid riigivõimu- ja -valitsemisorganitega ning üksteisega, sealhulgas NSV Liidu teistes liiduvabariikides ning välisriikides asuvatega. Välismaal asuvate organisatsioonide ja liikumiste liikmeks osalejaks astumisel või liikmelisuse osaleja tolmupintsel tugev valu taastamisel peavad ühendused sellest informeerima nende põhikirja põhidokumendi registreerinud organit.

Registreeritud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised võivad kooskõlas kehtestatud korraga ja silmas pidades põhikirjalisi eesmärke moodustada koosseisulisi allüksusi ning arendada muud tegevust, mis ei ole vastuolus nende põhikirjaga põhidokumendiga.

uhenduste kohta brachiaalse uhise ravi neuroos

Ühiskondlike organisatsioonide ja nende liitude ning liikumiste nimeks ei või võtta mõne teise ühislondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise nimetust. Registreerimine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid, ühiskondlike organisatsioonide liidud ja liikumised esitavad oma põhikirja põhidokumendi ühe uhenduste kohta jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks asukohajärgsele rajooni või vabariikliku alluvusega linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomiteele.

Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad omapõhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul pärast selle vastuvõtmist registreerimiseks Eesti NSV Ministrite Nõukogule, kes võib määrata põhikirja põhidokumendi registreerijaks tema tegevussuunale vastava Eesti NSV ministeeriumi, riikliku komitee või teise keskasutuse.

uhenduste kohta don koos liigeste artroosiga

Ühiskondlikud liikumised, kelle tegevus hõlmab rohkem kui ühe rajooni või vabariikliku alluvusega linna territooriumi, esitavad oma põhikirja põhidokumendi sama tähtaja jooksul registreerimiseks Eesti NSV Uhenduste kohta Presiidiumile. Põhikiri põhidokument esitatakse registreerimiseks kahes, ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani liikmete poolt allakirjutatud eksemplaris, millele lisatakse asutamiskoosoleku protokolli ärakiri.

Registreerimisavalduse esitajaks on kodanike ühenduse asutajaliige või volituse põhjal muu isik, kelle peale on pandud ühenduse asjaajamine.

uhenduste kohta ceftriaxon sore liigesed

Põhikirja põhidokumendi vaatab registreeriv organ läbi kahe kuu jooksul saabumise päevast arvates. Selle aja jooksul kontrollitakse põhikirja põhidokumendi vastavust seadusandlusele. Registreerimisküsimuse otsustamisel on vastava ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise täidesaatva juhtorgani volitatud esindaja kohalolek kohustuslik.

 • Она вспомнила, какими задушевными друзьями они были на Раме, моменты близости между ними, когда Ричард пропал.
 • Интересно, что такое судьба.
 • Теперь мы с тобой не так молоды, как многие годы назад в Нью-Йорке, - произнес он после недолгого молчания и, улыбнувшись, обнял Николь.
 • Seaduse "Kodanike ühenduste kohta" muutmise seadus | ESTLEX
 • Tagajargede liigeste poletik
 • Eesti NSV seadus kodanike ühenduste kohta – Riigi Teataja
 • Я все-таки думаю, что ты свихнулась, - сказала она с улыбкой, - хотя признаю безусловный талант и артистизм.

Põhikirja põhidokumenti registreeriv organ võtab registreerimise või sellest keeldumise kohta vastu otsuse, millest peab kirjalikult teatama registreerimist taotlevale kodanike ühendusele kümne päeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Keeldumises peab olema näidatud konkreetne normatiivakt ja selle säte, millega põhikiri põhidokument on vastuolus.

Ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerimisest keeldumise korral võib ühe kuu jooksul kaevata registreerimisest keeldunud organi suhtes kõrgemalseisvale organile, kelle otsus on lõplik. Põhikirjas põhidokumendis tehtavad muudatused ja täiendused kuuluvad registreerimisele samas korras ja tähtaegadel nagu põhikiri põhidokument.

Registreeritud ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ning liikumiste kohta peab Eesti NSV Justiitsministeerium registrit. Kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerinud organ esitab kolme päeva jooksul registripidajale ühe eksemplari otsusest kodanike ühenduse põhikirja põhidokumendi registreerimise kohta, samuti põhikirja põhidokumendi enda ning uhenduste kohta täidesaatva juhtorgani kohta ja tema aadressi.

"Что говорили октопаукам эти яркие пятна, о чувствах царицы. Или они каким-то образом умеют, - гадала Николь, - богатыми красками поведать сложные чувства, даже экстаз, - лучше, чем это делают люди своим ограниченным звуковым языком?" Ответов не .

Tagatised Paragrahv uhenduste kohta Ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ja liikumised juhinduvad oma tegevuses Eesti NSV konstitutsioonist, käesolevast seadusest ning muudest normatiivaktidest.

Sekkumine ühiskondlike organisatsioonide, nende liitude ja liikumiste siseasjadesse pole lubatud. Oma õiguste kaitseks on neil õigus pöörduda põhikirja põhidokumendi registreerinud organi, seaduses ettenähtud korras kohtu või prokuratuuriorgani poole.

Kodanike ühenduste tegevus ei tohi kahjustada kodanike ja organisatsioonide õigusi ning seaduslikke huve, samuti takistada riigiorganite, artrohi ravi matt kodanike ühenduste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide seaduspäraste funktsioonide täitmist ega tohi olla suunatud uhenduste kohta demokraatlike uhenduste kohta vastu.

L. C. ühenduse GreenSando nimel taotluse kohta lõpetada ülemäärane maakasutus Milano lõunaosas

Kaebused ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumiste organite ning ühenduse nimel tegutsevate isikute ebaseadusliku tegevuse kohta vaatab läbi kohus.

Eesti NSV riigiorganid, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid ning kodanikud võivad pöörduda ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisatsioonide liidu või liikumise põhikirja põhidokumendi registreerinud organi või prokuratuuriorgani poole ettepanekuga tõkestada nende seadusvastane tegevus.

Tegevuse lõpetamine Paragrahv Ühiskondlikud organisatsioonid ja nende liidud ning liikumised lõpetavad oma tegevuse või nad likvideeritakse nende põhikirjas põhidokumendis fikseeritud alustel ja korras. Likvideerimiskulud kaetakse likvideeritava kodanike ühenduse vara arvel.

Lihtotsing

Kui ühiskondliku organisatsiooni, ühiskondlike organisarsioonide liidu või liikumise tegevus ei vasta seadusele, turgi uhishaigus põhidokumendi nõuetele, teeb registreerinud organ kirjaliku hoiatuse ning võtab tarvitusele abinõud seaduserikkumise tõkestamiseks. Kui kodanike ühendus kolme kuu jooksul pärast hoiatuse saamist pole viinud oma tegevust kooskõlla põhikirja põhidokumendi nõuetega või kui ta ei ole ühe aasta jooksul registreerimisest arvates alustanud tegevust, tühistab registreerinud riigiorgan oma otsuse ühenduse registreerimise kohta ning kodanike ühenduse tegevus kuulub lõpetamisele.

Selle otsuse peale võib kaevata käesoleva seaduse paragrahvis 18 ettenähtud korras ja tähtaegadel. Lõppeeskirjad Paragrahv Kõik enne käesoleva seaduse jõustumist registreeritud ühiskondlikud organisatsioonid, nende liidud ning liikumised on kohustatud kuue kuu jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates viima põhikirja põhidokumendi kooskõlla käesoleva seaduse nõuetega, misjärel neid registreerinud riigiorgan esitab kolme päeva jooksul põhikirja põhidokumendi ja andmed täidesaatva juhtorgani kohta ning selle aadressi registripidajale.

Kui nimetatud ühendus ei suuda oma tegevuse alusdokumenti viia märgitud tähtajal kooskõlla käesoleva või teiste Eesti NSV seadustega, kuulub tema tegevus uhenduste kohta.

"Нет, - проговорила Элли, - вы не смеете. " Но было слишком поздно. Октопауки охватили птенцов многими конечностями и, не обращая внимания на их бормотания и крики, отправились в коридор. Галилей Ватанабэ бросился к двери, собираясь напасть на октопаука, который обхватил Тимми тремя щупальцами.

Käesolev seadus ei reguleeri Eesti NSV konstitutsioonis märgitud nende ühiskondlike organisatsioonide tegevust, kellel on üleliidulisi keskorganeid, kooperatiivsete ja teiste oma põhitegevusega ainelist kasu saamist taotlevate ühenduste, samuti ka uhenduste kohta ja nende liitude, kodanike omaalgatuslike organite ja organisatsioonide tegevust, kes ei taotle juriidilise isiku seisundit.