Liikmesriigid peavad sätestama kolmekuulise ajavahemiku, pärast mida pole ajutine vahi all hoidmine enam õigustatud. Arvamusi ootame kuni

Selgitus Kõnealune muudatusettepanek sarnaneb muudatusettepanekutele jamille eesmärk on vabatahtliku tagasipöördumise hõlbustamine. Muudatusettepanek 28 Artikli 6 lõige 4 4. Kui liikmesriikide suhtes kohaldatakse kohustusi, mis tulenevad põhiõigustest, eriti Euroopa inimõiguste konventsioonist, nagu õigus väljasaatmata jätmisele, õigus haridusele ja perekonnaühtsusele, tagasisaatmisotsust ei väljastata.

Kui tagasisaatmisotsus on juba väljastatud, siis see tühistatakse.

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus (lühend - VSS)

Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, eraldi elamisloa või muu loa, mis annab õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel põhjustel riigis viibida. Sellisel juhul tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui tagasisaatmisotsus on juba väljastatud, siis see tühistatakse. Liikmesriigid peaksid teatama igast sellisest tühistamisest vastastikuse teabesüsteemi kaudu, mis on sätestatud nõukogu 5.

Muudatusettepanek 29 Artikli 6 lõige 5 5. Liikmesriigid võivad igal ajal otsustada väljastada kolmanda riigi kodanikule, kes viibib ebaseaduslikult nende territooriumil, erineva elamisloa või muu loa, mis annab õiguse perekondlikel, inimlikel või muudel põhjustel riigis viibida.

majutus uhise ravi vahi all

Sellisel juhul tagasisaatmisotsust ei väljastata või kui väljasaatmisotsus on juba väljastatud, siis see tühistatakse. Kui kolmanda riigi kodanikul, kes viibib liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, on pooleli elamisloa või mõne muu riigisviibimist lubava loa pikendamise menetlus, ei väljasta kõnealune liikmesriik tagasisaatmisotsust enne, kui pooleliolev menetlus on lõppenud.

Muudatusettepanek 30 Artikli 6 lõike 5 esimene a lõik uus Kui liikmesriik annab loa kolmanda riigi kodanikule, kehtib see vaid antud liikmesriigi territooriumil. Muudatusettepanek 31 Artikli 6 lõige 6 6.

Kui kolmanda riigi kodanikul, kes viibib liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult, on kehtiv elamisluba, mille on välja andnud teine liikmesriik, ja kui kõnealune isik läheb vabatahtlikult viimase territooriumile tagasi, hoidub esimene liikmesriik tagasisaatmisotsuse väljastamisest. Kui seoses kolmanda riigi kodanikuga, kes viibib tema territooriumil ebaseaduslikult, on pooleli elamisloa või mõne muu riigisviibimist lubava loa andmise menetlus, võib kõnealune liikmesriik hoiduda tagasisaatmisotsuse väljastamisest, kuni pooleliolev menetlus on lõppenud.

Põhjendus 11 a uus 11 a Kaaluda tuleks kõiki võimalusi, millega ajutiselt vahi all viibivatele kolmandate riikide kodanikele antakse tulevikuväljavaade või kasulik töö. Selgitus Võimalus kasutada ajutiselt vahi all viibimise aega hariduse, kasuliku töö või mis tahes muu tegevuse jaoks on tagasipöörduja parimates huvides.

Kui seoses kolmanda riigi kodanikuga, kes viibib tema territooriumil ebaseaduslikult, on pooleli elamisloa või mõne muu riigisviibimist lubava loa pikendamise menetlus, hoidub kõnealune liikmesriik tagasisaatmisotsuse väljastamisest, kuni pooleliolev menetlus on lõppenud. Selgitus Tagasisaatmisotsuse vastu võtmata jätmine seni, kuni elamis- või varjupaigataotluse läbivaatamine ei ole lõpetatud, oleks normaalne ja mõistlik.

See ei peaks kujutama endast asjaomase riigi võimalust, vaid kohustust. Muudatusettepanek 33 Artikli 7 lõige 1 1. Liikmesriigid väljastavad väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus, juhul kui on põgenemise oht või kui kohustust naasta ei ole täidetud vastavalt artikli 6 lõikele 2 vabatahtlikuks lahkumiseks võimaldatud ajavahemiku jooksul.

Liikmesriigid väljastavad väljasaatmiskorralduse kolmanda riigi kodaniku suhtes, kelle kohta on tehtud tagasisaatmisotsus, juhul kui ei ole võimaldatud ajavahemikku vabatahtlikuks lahkumiseks, sest asjaomane isik võib põgeneda või kujutab endast ohtu avalikule korrale, avalikule julgeolekule või riigi julgeolekule, või kui kohustust naasta ei ole täidetud vastavalt artikli 6 lõikele 2 vabatahtlikuks lahkumiseks võimaldatud ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepanek 34 Artikli 7 lõige 2 2. Väljasaatmiskorralduses määratletakse väljasaatmise tähtaeg ja riik, kuhu tagasi saadetakse. Liikmesriik võib koos tagasisaatmisotsusega väljastada tagasisaatmisotsuse subjektiks oleva kolmanda riigi kodaniku kohta väljasaatmiskorralduse.

Kui liikmesriik on võimaldanud vastavalt artikli 6 lõikele 2 ajavahemiku vabatahtlikuks lahkumiseks, võib väljasaatmiskorralduse täita alles pärast selle ajavahemiku lõppu. Muudatusettepanek 35 Artikli 7 lõige 3 3. Väljasaatmiskorraldus väljastatakse kas eraldiseisva akti või otsusena või koos tagasisaatmisotsusega.

Liikmesriik, kes ei järgi lõikes 2 sätestatud menetlust, peab väljasaatmiskorralduse väljastama kas eraldiseisva akti või otsusena. Muudatusettepanek 36 Artikli 8 lõike 2 punkt a a kolmanda riigi kodaniku võimetus reisida või olla transporditud naasmisriiki, mis on tingitud tema füüsilisest või vaimsest seisundist; a kolmanda riigi kodaniku võimetus reisida või olla transporditud naasmisriiki, mis on tingitud tema füüsilisest või vaimsest seisundist, mida kinnitab arstliku läbivaatuse kokkuvõte; Selgitus Vaid volitatud arstil tohiks olla luba tuvastada kolmanda riigi kodaniku võimetus reisida või olla transporditud tema füüsilise või vaimse seisundi tõttu.

Selline otsus ei saa olla lihtsalt haldusotsus.

Muudatusettepanek 37 Artikli 8 lõike 2 punkt c a uus c a kui on olemas tõsine põhjus arvata, et väljasaatmine põhjustaks kollektiivse väljasaatmise vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 4 artikliga 4, mis keelab välismaalaste kollektiivse väljasaatmise. Selgitus Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse vältida kollektiivse väljasaatmiste puhul igasugust inimõiguste rikkumist, nagu määratletud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis.

Nagu Euroopa Inimõiguste Kohus oma 5.

majutus uhise ravi vahi all

Väljasaatmise korraldamise viisi reklaam, sama kodakondsusega inimeste suur arv, stereotüüpsed otsused jne tuleks võtta arvesse, et olla kindel, et väljasaatmine ei põhjusta kollektiivset väljasaatmist. Juhul kui jääb mis tahes kahtlusi, tuleks väljasaatmine edasi lükata. Muudatusettepanek 38 Artikli 9 lõike 1 esimene lõik 1. Väljasaatmiskorraldusega kaasneb sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks.

Väljasaatmiskorraldusega võib kaasneda sissesõidukeeld maksimaalselt 5 aastaks. Muudatusettepanek 39 Artikli 9 lõike 2 esimese lõigu punkt d ja teine lõik d kujutab ohtu avalikule korrale või julgeolekule. Sissesõidukeelu võib väljastada enam kui viieks aastaks, kui asjaomane kolmanda riigi kodanik kujutab tõsist ohtu avalikule korrale või julgeolekule.

Sissesõidukeelu võib väljastada enam kui viieks aastaks, kui asjaomane kolmanda riigi kodanik kujutab tõestatud tõsist ohtu avalikule korrale, avalikule julgeolekule või riigi julgeolekule. Muudatusettepanek 40 Artikli 9 lõike 3 sissejuhatav osa 3.

Sissesõidukeelu võib tühistada, eriti juhtumitel, mil asjaomane kolmanda riigi kodanik: 3. Sissesõidukeelu võib igal ajal tühistada, eriti juhtumitel, mil asjaomane kolmanda riigi kodanik: Muudatusettepanek 41 Artikli 9 lõike 3 punkt b a uus b a on sattunud olukorda, kus ta elu on ohus muudatuste tõttu riigis, kuhu ta tagasi saadetakse, ja millega kaasneb tagakiusamisoht; liikmesriigis vastu võetud tühistamisotsus kehtib terves Euroopa Liidus; Selgitus Sissesõidukeelu tühistamise selgesõnaline ühendamine tagasisaatmismenetluse kulude hüvitamisega võib tingida põhjendamatu positiivse diskrimineerimise hästi toimetulevate inimeste või isegi heal järjel olevate smugeldajate võrgustike kasuks.

Piiripunktides ja välisriikide konsulaatides peaks olema võimalik taotleda sissesõidukeelu tühistamist ja võtta arvesse arenguid isiku oludes riigis, kuhu ta tagasi saadetakse.

Muudatusettepanek 42 Artikli 9 lõike 3 punkt c c on hüvitanud kõik oma varasema tagasisaatmismenetluse kulud.

Muudatusettepanek 44 4. Sissesõidukeelu võib peatada erandkorras ja ajutiselt asjakohastel üksikjuhtudel. Sissesõidukeelu võib asjakohastel üksikjuhtudel peatada erandkorras ja ajutiselt või tühistada täielikult. Muudatusettepanek 45 5. Lõiked 1 - 4 ei piira õigust taotleda varjupaika ühes liikmesriikidest.

Lõiked 1—4 ei piira õigust taotleda varjupaika või rahvusvahelist kaitset ühes liikmesriikidest. Muudatusettepanek 46 Artikli 9 lõige 5 a uus 5 a. Inimkatastroofide korral võib sissesõidukeelu tühistada inimeste rühma või piirkonna jaoks kooskõlas nõukogu asjakohase otsusega. Selgitus Inimkatastroofide korral on selge, et sissesõidukeelu tühistamise rakendamine võtab liiga palju aega ja ei ole teostatav.

Põhinavigatsioon

Seetõttu on nõukogu väljendanud, et inimkatastroofide korral tühistatakse sissesõidukeeld automaatselt. Muudatusettepanek 47 Artikli 10 lõige 1 1.

majutus uhise ravi vahi all

Kui liikmesriik võtab sellise kolmanda riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel vastupanu, on sellised meetmed proportsionaalsed ega ületa mõistlikke piire. Neid rakendatakse vastavalt põhiõigustele ja asjaomase kolmanda riigi kodaniku väärikust austades.

Politsei- ja Piirivalveameti hinnang välismaalase lahkumise võimalikkuse kohta 1 Politsei- ja Piirivalveamet annab prokuratuuri või vangla taotlusel hinnangu Eesti Vabariigist lahkuda sooviva välismaalase vastuvõtvasse riiki tagasipöördumise võimalikkuse kohta. Kinnipidamistaotluse läbivaatamine 1 Välismaalase kinnipidamise otsustab halduskohus halduskohtumenetluse seadustiku haldustoiminguks loa andmise sätete järgi.

Kui liikmesriik on sunnitud viimase võimalusena võtma sellise kolmanda riigi kodaniku väljasaatmise läbiviimiseks sunnimeetmeid, kes avaldab väljasaatmisel vastupanu, on sellised meetmed proportsionaalsed ega ületa mõistlikke piire. Sellisel juhul on nii maalt välja saadetava kolmanda riigi kodaniku kui ka väljasaatmist teostavate turvatöötajate huvides, et kõnealuseid sunnimeetmeid rakendatakse vastavalt põhiõigustele, austades asjaomase kolmanda riigi kodaniku väärikust ning järgides Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee poolt 4.

Sunnimeetmete üle peaks olema võimalik teostada sõltumatut kontrolli. Sunnimeetmeid tuleks vältida kaitsetute isikute väljasaatmisel. Muudatusettepanek 48 Artikli 10 lõige 2 a uus 2 a.

majutus uhise ravi vahi all

Liikmesriikidel tuleb nõuetekohase õigusliku menetluse tagamiseks kaasata väljasaatmistoimingutesse asjaomased rahvusvahelised ja valitsusvälised organisatsioonid. Selgitus Vajalik on kaasata valitsusvälised organisatsioonid tagasisaatmise kogu protsessi, et tagada nõuetekohane menetlemine ja teha seda tagasipöörduja huvides.

Muudatusettepanek 50 Artikli 11 lõige 2 2.

Muudatusettepanek 51 Artikli 12 lõige 1 1. Liikmesriigid tagavad asjaomase kolmanda riigi kodaniku õiguse tõhusale õiguskaitsele, kui ta vaidlustab tagasisaatmisotsuse, väljasaatmiskorralduse, ajutise vahistamise korralduse või sissesõidukeelu kohtus või taotleb nende läbivaatamist.

Selgitus Igal inimesel, keda peetakse kinni, peaks olema luba edasikaebamiseks, mille alusel kohus peaks otsustama, kas tema kinnipidamine on seaduslik, ja andma välja korralduse tema vabastamiseks juhul, kui kinnipidamine on ebaseaduslik. Samamoodi peaks olema võimalik sissesõidukeelu peale edasi kaevata, pidades silmas tõsiseid tagajärgi, mis sellel olla võivad. Muudatusettepanek 52 Artikli 12 lõige 3 3. Liikmesriigid tagavad, et asjaomasel kolmanda riigi kodanikul on võimalus saada õigusalast nõu, määrata oma esindaja kohtus ja saada vajadusel keelelist abi.

Isikule, kellel puuduvad piisavad vahendid, antakse tasuta õigusabi sellises ulatuses, mis tagab talle tõhusa õiguskaitse.

  1. Kae ola harja
  2. Argo kreem liigestele

Menetlusprotsessi käigus lisanduvad taotlustele lisamaterjalid, meditsiinilise tõenduspõhisuse hinnangud ja kulutõhususe hinnangud. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil marili.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid Haiglaravimite komisjon